Sunde borgere på socialområdet

Forside> Cases> Sunde borgere på socialområdet

 

Teknologi skal understøtte en sundere livsstil hos borgere med udviklingshæmning

Mange borgere med udviklingshæmning lever med ikke-diagnosticerede lidelser som fx diabetes og livstilsproblematikker som følge af en hverdag med usund kost og begrænset motion.

Med projektet "Sunde borgere på socialområdet" undersøges om teknologi  har potentiale til at understøtte en sund livsstil hos anbragte borgere indenfor socialområdet og det specialiserede handicapområde

Parterne i projektet er fælles om gennem forskellige indsatser at styrke sundheden også blandt denne borgergruppe, der ikke i samme grad kan benytte sig af eksisterende sundhedstilbud. 


START: 1.2.2018.

SLUT: 1.11.2018. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Denne dag præsenteres projektets erfaringer ved et afslutningsevent for alle interesserede virksomheder og sundhedsaktører. Eventet finder sted i Forskerparken 10, Bygning G, i Odense. Program følger.

PARTNERE: Aabenraa Kommune, Vejle Kommune, CoLab Recovery & Rehab, CoLab Plug & Play, Welfare Tech.

 


Kontaktpersoner

  • Carina Fischer Bech, ansvarlig projektleder, +45 2044 7129, cfb@rsyd.dk - Carina er ansvarlig for kontakt til offentlige samarbejdspartnere.
  • René Høltzermann, innovationskonsulent, +45 2324 5986, Rene.Holtzermann@rsyd.dk - René er ansvarlig for kontakt til virksomheder, der ønsker at få deres løsning screenet og evt. testet i et præ-testmiljø.

Teknologi som redskab til at tage det sunde valg

Projektets tese er, at teknologi kan være et hjælpsomt redskab for borgeren og personalet omkring borgeren til at træffe sunde valg i hverdagen. Men da disse borgere som oftest er udfordret psykisk, kognitivt og måske fysisk kan det være svært at finde det rette match mellem borger og teknologi. Tidligere afprøvninger af teknologi blandt målgruppen har endvidere vist, at teknologiernes brugerflade ofte er for kompliceret for borgerne at forstå. Derfor er samspillet mellem borger og det faglige personale også essentiel, når det gælder anvendelsen af teknologi.

Projektets skal således:

  • Foretage en systematisk afdækning, screening og præ-test af udvalgte tekniske løsninger i forhold til specifikke borgermålgrupper og udfordringer. Løsningerne testes også i forhold til, om de lever op til den nye EU persondataforordning, der træder i kraft i maj 2018
  • Undersøge hvordan samarbejdsflader og vidensdeling mellem aktører omkring borgeren kan styrkes ved at arbejde med integrerede data, fx mellem sociale bosteder og praktiserende læge og sygehus
  • Afdække behovet for at opdyrke et længerevarende udviklings- og evt. forskningsprojekt, såfremt der findes teknologi med potentiale til at indfri socialområdets vision om sundere borgere.

Virksomheder er en vigtig aktør

I de fleste tilfælde vil det være private virksomheder, som leverer de tekniske løsninger projektet undersøger.

Private virksomheder og øvrige samarbejdspartnere er derfor velkommen til at henvende sig med løsninger, som de mener er relevante for projektet.

Katalog med løsninger

Projektets resultater og erfaringer samles i et katalog. Med kataloget får personale på socialområdet en palette af screenede og testede løsninger, de kan introducere til borgerne alt afhængig af borgermålgruppe og udfordring.

Kataloget bliver tilgængeligt på hjemmesiden ved projektets afslutning.

Projektledelsen varetages af CoLab Recovery & Rehab i tæt samarbejde med CoLab Plug & Play.

Læs mere.